Aptum skapar trygghet för fastighetsägare.

Som fastighetsägare har du ansvaret att skapa och bibehålla en säker fastighet. Aptum har lång erfarenhet av både lagar och regler samt praktiskt tillämpning av säkerhetsarbete för fastigheter.

Aptums metod bygger på begreppet Planerad säkerhet och ett Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det innebär både organisatoriska och tekniska åtgärder. Det är ett förebyggande arbete med syfte att minimera risken för att brand och skador alls uppstår. Skulle olyckan ändå vara framme är ni väl förberedda, så att du och dina medarbetare vet vad som ska göras och i vilken ordning.

Samverkan är grunden i vårt arbete
Samverkan med kunden är grundläggande i Aptums sätt att arbeta. Vi samarbetar med både stora och mindre fastighetsägare, och har erfarenhet att hitta rätt nivå för olika objekt. Som partner i säker fastighetsförvaltning levererar Aptum ett kostnadseffektivt helhetstänk som omfattar förebyggande planering och praktiska insatser, liksom service och underhåll. Fokus ligger på säkra fastighetsytor, brandsäkerhet och ansvarsfrågor samt kunskap om lagstiftning, branschkrav och lokala myndighetskrav.


Det här gör vi för fastighetsägare.

Utbildningar

För att agera rätt vid en olycka eller brand gäller det att vara förberedd. Aptum utbildar allt från gruvarbetare, fastighetsskötare och hotellpersonal till vindkraftsinstallatörer och beredskapspersonal på helikopterflygplatser. Våra utbildningar har ett grundkoncept som kan anpassas till dina medarbetares förhållanden. De känner igen sig och det skapar både delaktighet och ett riskmedvetande i vardagen.

>>

Aptums utbildningar genomförs antingen i våra lokaler eller på plats hos kunden. Vi har en mängd utbildningar på programmet som exempelvis sjukvårdsutbildningar, brand och utrymning, fallskydd, arbete på tak, byggnadsställningar, kranar och lyft, räddning och mycket mer. Vi skräddarsyr också utbildningar efter kundens specifika behov.

Utbildningar för fastighetsbranschen >>

150601 Umeå, Aptum ett företag som expanderar

Fallskydd

en vanligaste olyckan med dödlig utgång på en arbetsplats är en fallolycka. Arbetsmarknadsverket har därför beslutat om kraftfulla åtgärder, bland annat genom att höja sanktionsavgifterna och numera får takarbete bara ske om man är fast förankrad med personligt fallskydd. Sanktionsavgiften kan bli upp till 400 000 kr om man missat fallskyddsutrustningen (läs mer: arbetsmiljöverket.se/sanktionsavgifter ).

Fallskydd omfattar bland annat fast monterade skydd, takskydd, fallskyddsnät, system med vajer, stegvägar samt all typ av utrustning för räddning och personligt skydd. Våra certifierade experter utför riskanalyser och rekommenderar lösningar på fallskyddssystem och utrustning. Aptum levererar besiktning, utbildning, produkter och tjänster.

Aptum Fallskydd säljer och levererar allt inom taksäkerhet och fallskydd för arbeten på höga höjder och i trånga utrymmen. Vi är experter på taksäkerhet och fallskyddssystem med horisontella och vertikala livlinesystem med vajer (vajersystem). Aptum är GWO-certifierat för att utbilda personal som ska vistas i och på ett vindkraftverk. Vi levererar också utbildningar och speciallösningar till gruv-och vattenkraftsindustrin.

Tjänster för fastighetsbranschen >>

Produkter för fastighetsbranschen >>

Affarsomrade-fallskydd

Brandskydd – Planerad säkerhet

Alla företag och fastighetsägare är skyldiga att bedriva ett Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Aptums konsulter är experter på att analysera, utvärdera och skapa smidiga rutiner för SBA. Våra certifierade brandskyddstekniker genomför säkerhetsbesiktningar och i samverkan med er personal skapar vi tydliga kontrollrutiner. Rätt utrustning, kunskap och egenkontroll skapar trygghet på daglig basis – kort sagt: Planerad säkerhet.

Med planerad säkerhet slipper du trista och dyra överraskningar kring SBA. Du har en tydlig plan samt en budget för besiktningsarbetet och nödvändiga investeringar. Det betyder kontroll på kostnaderna för säkerhetsarbetet. Ett bra stöd vid mer omfattande brandskydd är RDMS – ett webbaserat ledningssystem som underlättar det systematiska brandskyddsarbetet.

Tjänster för fastighetsbranschen >>

Produkter för fastighetsbranschen >>

Affarsomrade-brandskydd

Byggnadsteknik som skyddar mot brand

Aptums byggnadstekniska tjänster ger ett avancerat förebyggande skydd mot allvarliga skador vid en brand. Det kan vara bärande konstruktioner som inte direkt påverkas av branden eller att stänga in rök och eld, så den inte sprids. Aptums konsulter är experter på lagstiftning och tekniska lösningar. Bland våra kunder finns fastighetsbolag, industrier, byggföretag och bostadsrättsföreningar. I samverkan med kunden tar vi fram den optimala lösningen för respektive byggnad.

Brandtätning, brandskyddsmålning och brandisolering är några exempel på tekniska lösningar som Aptum levererar. Vi installerar även produkter som rökluckor, brandjalusier, dörrar, brandposter, släckanläggningar och vattendimma. Avancerade fogningsarbeten som miljöfog, dilatationsfog (rörelsefog), akustikfog och hygienfog ingår också i våra tjänster.

Aptums breda erfarenhet från många byggprojekt blir din trygghet. En inventering av ert befintliga byggnadstekniska brandskydd blir en bra grund för dokumentation och planering. Vi vet också hur kundens intressen ska tas tillvara gentemot andra parter i komplexa byggprojekt. Aptums expertkonsulter ser till att brandsäkerheten genomförs som planerat.

Brandskydd i projekt och entreprenader tenderar att bli allt mer omfattande och kostnadsdrivande. Aptum har utarbetat ett koncept som är ett effektivt stöd från projektering/kalkyl till praktiskt utförande av installation och montering. Genom att komma in tidigt kan vi påverka systemlösningar och därmed också totalkostnaden för kunden. Erfarenhetsmässigt finns det stora pengar att spara.

Tjänster för fastighetsbranschen >>

Produkter för fastighetsbranschen >>

Affarsomrade-byggnadstekniska-tjanster

Släcksystem

Ett väl genomtänkt och utbyggt släcksystem skyddar vitala delar av fastigheten i händelse av brand. Det kan röra sig om ställverk, serverhallar, datorrum, förråd, garage, fordon och fartyg. Aptum levererar allt från enklare lösningar till verksamhetsanpassade automatiska system för komplexa anläggningar.

Tjänster

Aptums erbjudande innebär att vi tillsammans med kunden gör en analys av vilka rum och funktioner som är mest vitala och sårbara. Analysen lägger grunden för det system vi föreslår, självklart anpassat till budget och lokala förutsättningar.

Produkter

Aptum levererar avancerade släcksystem för bland annat gruvfordon, fartyg och industrilokaler. Problem i dator/serverhallar eller i ställverk stoppar ofta hela verksamheten. Här är automatiska gassläcksystem ett bra val. Gas ger en snabb åtgärd vid brand, vilket sparar tid och pengar. Återstarten blir snabb.
I Aptums sortiment finns även enklare produkter som brandfiltar, brandsläckare och brandvarnare. Kontakta oss för rådgivning om vilka släcksystem och brandskyddsprodukter som passar din verksamhet.

Tjänster för fastighetsbranschen >>

Produkter för fastighetsbranschen >>

Affarsomrade-Slacksystem

Ring oss

Umeå - 090-780 80 00
Falun - 0243-204 110
Gällivare - 0970-52 27 00
Luleå - 0920-40 74 00
Skellefteå - 0910-200 400
Storuman - 0951-58 43 00
Sundsvall - 060- 606 64 01
Örnsköldsvik/Fallskydd - 0660-43 10 40

Maila oss

E-post: info@aptum.se