Aptum minimerar risken för driftstopp.

Stillestånd på grund av en brand eller olycka kan förorsaka miljonförluster, för att inte tala om det mänskliga lidandet. Ett välplanerat säkerhetsarbete är en viktig del av den industriella processen. Aptum är en trygg partner med bred erfarenhet av att skapa och upprätthålla en effektiv säkerhet.

Industrin omfattas av en mängd säkerhetskrav och rekommendationer, både från myndigheter och branschorganisationer. Dessutom är ett driftstopp ofta väldigt dyrt. Det finns alltså flera anledningar att ha ett välplanerat säkerhetsarbete som också underhålls över tid. Aptum har lång erfarenhet av att skydda industriella processer och vi specialanpassar insatserna med hänsyn både till lagar och branschkrav samt till kundens särskilda förutsättningar.

Vår kompetens är er trygghet
Aptums metod bygger på samverkan med kunden, där långsiktighet och överblick ger trygghet och valuta för de insatser som genomförs. Som partner levererar vi projekterings- och kalkylstöd plus ett helhetstänk som omfattar framtida drift och egenbesiktningar. Fokus ligger på säker arbetsmiljö, brandsäkerhet, ansvarsfrågor, kunskap om lagstiftning, branschkrav och lokala myndighetskrav.


Det här gör vi för industrin.

Utbildningar

För att agera rätt vid en olycka eller brand gäller det att vara förberedd. Aptum utbildar allt från industri- och gruvarbetare till skogsmaskinförare, vindkraftsinstallatörer och beredskapspersonal på helikopterflygplatser. Våra utbildningar har ett grundkoncept som kan anpassas till dina medarbetares förhållanden. De känner igen sig. Det skapar både delaktighet och ett riskmedvetande i vardagen.

>>

Aptums utbildningar genomförs antingen i våra lokaler eller på plats hos kunden. Vi har en mängd utbildningar på programmet som exempelvis sjukvårdsutbildningar, brand och utrymning, fallskydd, arbete på tak, byggnadsställningar, kranar och lyft, räddning och mycket mer. Vi skräddarsyr också utbildningar efter kundens specifika behov.

Utbildningar för industrin >>

150601 Umeå, Aptum ett företag som expanderar

Fallskydd

Den vanligaste olyckan med dödlig utgång på en arbetsplats är en fallolycka. Arbetsmarknadsverket har därför beslutat om kraftfulla åtgärder, bland annat genom att höja sanktionsavgifterna och numera får takarbete bara ske om man är fast förankrad med personligt fallskydd. Sanktionsavgiften kan bli upp till 400 000 kr om man missat fallskyddsutrustningen (läs mer: arbetsmiljöverket.se/sanktionsavgifter ).

Aptum säljer och levererar allt inom taksäkerhet och fallskydd för arbeten på höga höjder och i slutna utrymmen. Vi är experter på taksäkerhet och fallskyddssystem med horisontella och vertikala livlinesystem med vajer (vajersystem). Aptum är GWO-certifierat för att utbilda personal som ska vistas i och på ett vindkraftverk. Vi levererar också utbildningar och speciallösningar till gruv- och vattenkraftsindustrin.

Struntar man i att använda sitt fallskydd, spelar det ingen roll vilken utrustning man har. Därför är rätt kunskap och goda vanor den viktigaste skyddsfaktorn. Utbildning som dels redovisar statistik och medvetandegör medarbetarna, dels ger praktiska färdigheter i att använda utrustningen – det är grunden för en säker arbetsplats.

Aptums besiktning ger en fullständig inventering och dokumentation av befintlig utrustning. Vi identifierar risker och skapar tillsammans med kunden en plan för hur fallskyddsåtgärderna behöver prioriteras.

Tjänster för Industrin >>

Produkter för Industrin >>

Affarsomrade-fallskydd

Brandskydd – Planerad säkerhet

Alla företag är skyldiga att bedriva ett Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Aptums konsulter är experter på att analysera, utvärdera och skapa smidiga rutiner för SBA. Våra certifierade brandskyddstekniker genomför säkerhetsbesiktningar och i samverkan med er personal skapar vi tydliga kontrollrutiner. Rätt utrustning, kunskap och egenkontroll skapar trygghet på daglig basis – kort sagt: Planerad säkerhet.

Med planerad säkerhet slipper du trista och dyra överraskningar kring SBA. Du har en tydlig plan samt en budget för besiktningsarbetet och nödvändiga investeringar. Det betyder kontroll på kostnaderna för säkerhetsarbetet. Ett bra stöd vid mer omfattande brandskydd är RDMS – ett webbaserat ledningssystem som underlättar det systematiska brandskyddsarbetet.

Tjänster för Industrin >>

Produkter för Industrin >>

Affarsomrade-brandskydd

Byggnadsteknik som skyddar mot brand

Aptums byggnadstekniska tjänster ger ett avancerat förebyggande skydd mot allvarliga skador vid en brand. Det kan vara bärande konstruktioner som inte direkt påverkas av branden eller att stänga in rök och eld, så den inte sprids. Aptums konsulter är experter på lagstiftning och tekniska lösningar. Bland våra kunder finns fastighetsbolag, industrier, byggföretag och bostadsrättsföreningar. I samverkan med kunden tar vi fram den optimala lösningen för respektive byggnad.

Brandtätning, brandskyddsmålning och brandisolering är några exempel på tekniska lösningar som Aptum levererar. Vi installerar även produkter som rökluckor, brandjalusier, dörrar, brandposter, släckanläggningar och vattendimma. Avancerade fogningsarbeten som miljöfog, dilatationsfog (rörelsefog), akustikfog och hygienfog ingår också i våra tjänster.

Aptums breda erfarenhet från många byggprojekt blir din trygghet. En inventering av ert befintliga byggnadstekniska brandskydd blir en bra grund för dokumentation och planering. Vi vet också hur kundens intressen ska tas tillvara gentemot andra parter i komplexa byggprojekt. Aptums expertkonsulter ser till att brandsäkerheten genomförs som planerat.

Brandskydd i projekt och entreprenader tenderar att bli allt mer omfattande och kostnadsdrivande. Aptum har utarbetat ett koncept som är ett effektivt stöd från projektering/kalkyl till praktiskt utförande av installation och montering. Genom att komma in tidigt kan vi påverka systemlösningar och därmed också totalkostnaden för kunden. Erfarenhetsmässigt finns det stora pengar att spara.

Tjänster för Industrin >>

Produkter för Industrin >>

Affarsomrade-byggnadstekniska-tjanster

Släcksystem

Ett väl genomtänkt och utbyggt släcksystem skyddar vitala delar av produktionen i händelse av brand. Det kan röra sig om ställverk, serverhallar, datorrum, förråd, garage, fordon och fartyg. Aptum levererar allt från enklare lösningar till verksamhetsanpassade automatiska system för komplexa maskinparker och anläggningar.

Tjänster

Aptums erbjudande innebär att vi tillsammans med kunden gör en analys av vilka rum och funktioner som är mest vitala och sårbara. Analysen lägger grunden för det system vi föreslår, självklart anpassat till budget och lokala förutsättningar.

Produkter

Aptum levererar avancerade släcksystem för bland annat gruvfordon, fartyg, bussar, serverhallar och industrilokaler. Även enklare produkter som brandfiltar, brandsläckare och brandvarnare finns i sortimentet. Kontakta oss för rådgivning om vilka släcksystem och brandskyddsprodukter som passar din verksamhet.

Tjänster för Industrin >>

Produkter för Industrin >>

Affarsomrade-Slacksystem

Ring oss

Umeå - 090-780 80 00
Falun - 0243-204 110
Gällivare - 0970-52 27 00
Luleå - 0920-40 74 00
Skellefteå - 0910-200 400
Storuman - 0951-58 43 00
Sundsvall - 060- 606 64 01
Örnsköldsvik/Fallskydd - 0660-43 10 40

Maila oss

E-post: info@aptum.se