Aptums utbildningar

Aptum har en bred palett av utbildningar på programmet. Våra experter undervisar inom områden som brand, utrymning, räddning, grundläggande sjukvård, fallskydd, takarbete, säkra transporter och mycket mer. Vi varvar teori och praktik. Det blir realistiskt. Aptum utbildar allt från gruvarbetare och hotellpersonal till vindkraftsinstallatörer och beredskapspersonal på helikopterflygplatser. Utifrån ett grundkoncept anpassar vi utbildningen till dina medarbetares förhållanden. Vi kan också specialanpassa och skapa ert eget utbildningspaket.

Kontakta oss på 090-780 80 00 eller utbildning@aptum.se så hjälper vi er att boka en utbildning direkt.


Brandsäkerhet

Boka / Läs mer

Brandfarliga Arbeten

Ny utbildning framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier. Följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté och uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren.

Boka / Läs mer

Heta Arbeten

En utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens utbildningsplan.

Boka / Läs mer

Grundläggande brandskydd

Utbildningen ger grundläggande brandskyddskunskap plus övning i hur en brandsläckare används.

Boka / Läs mer

Praktisk släckövning

Öva dig på släckning med vår verklighetstrogna digitala övningsutrustning.

Webbutbildning

Boka / Läs mer

Grundläggande brandskydd – digital webbutbildning

Grundläggande webbutbildning inom brandskydd. Gör din utbildning var du vill när du vill.

Boka / Läs mer

Egenkontroll brandskydd

Denna kurs vänder sig till brandskyddskontrollanter.

Boka / Läs mer

Utrymningssäkerhet

Utbildningen ger kunskap om viktiga åtgärder vid en brand och hur en säker utrymning genomförs.

Boka / Läs mer

Utrymningsledare

Utbildningen är avsedd för den som skall leda utrymningen av människor vid en brand eller olycka.

Boka / Läs mer

Utrymningsövning

Utbildningen ger kunskap om viktiga åtgärder vid en brand och hur en säker utrymning genomförs.

Boka / Läs mer

Brandskyddsansvarig

Vänder sig till den som ansvarar för verksamhetens brandskydd.

Boka / Läs mer

Anläggningsskötare brandlarm

Kursen bygger på försäkringsbolagens krav gällande en anläggningsskötares roll.

Boka / Läs mer

Brandfarliga varor: Grundkurs

Utbildningen ger grundläggande förståelse om brandfarliga varor och säkerhet kring dem.

Boka / Läs mer

Brandfarliga varor: Föreståndare

Utbildningen vänder sig till den som är, eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor.

Boka / Läs mer

Gasflaskor grundkurs

Utbildningen vänder sig till den som hanterar gasflaskor på något sätt.

Boka / Läs mer

ATEX arbete i explosionsfarlig miljö

Utbildningen för den som avser ge tillstånd till, eller bedriva arbete i explosionsfarlig miljö.

Boka / Läs mer

Brandsäkert Hem

Cirka 100 personer dör i bostadsbränder varje år. Kursen förebygger risken för brand i hemmet.


Första hjälpen

Boka / Läs mer

Hjärt-lungräddning / hjärtstartare

Räddningen för den som drabbas av hjärtstopp kan vara hjärt-lungräddning med hjärtstartare.

Boka / Läs mer

Fördjupad D-HLR

Denna utbildning ger fördjupade kunskaper i användandet av en hjärtstartare.

Boka / Läs mer

Barnolycksfall

Första hjälpen-utbildning med inriktning mot barn. Innehållet kan anpassas efter önskemål.

Boka / Läs mer

Första hjälpen

Grundläggande utbildning i första hjälpen som vi anpassar efter era risker och behov.

Boka / Läs mer

Barn Hjärt-lungräddning

Vad gör du om ditt barn slutar andas? I den här utbildningen får du kunskap för räddning!

Boka / Läs mer

Krishantering/psykologisk första hjälpen

Psykologisk Första hjälpen är en grundläggande utbildning som vi anpassar efter era risker och behov.


Arbetsplattformar / Lyftar

Webbutbildning

Boka / Läs mer

Lyftsamordnare

För dig som ska planera, leda och övervaka lyftoperationer inom Skanska. Utbildningen är framtagen av Aptum tillsammans med Skanska.

Boka / Läs mer

Liftutbildning (mobila arbetsplattformar)

För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och arbetsplattformar.

Webbutbildning

Boka / Läs mer

Liftutbildning Webb (mobila arbetsplattformar)

För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och arbetsplattformar.

Boka / Läs mer

Liftutbildning Repetition (mobila arbetsplattformar)

Denna repetitionsutbildningen ger kunskaper kring säkert arbete med liftar och mobil arbetsplattform

Webbutbildning

Boka / Läs mer

E-Truck – Truckutbildning

Truckutbildning anpassad efter era behov och typer av truckar på arbetsplatsen.

Boka / Läs mer

Truckutbildning

Aptums truckutbildningar anpassas efter era behov och typer av truckar på arbetsplatsen.

Boka / Läs mer

Säkrare lyft – ISO

Utbildning inom Säkra lyft och lasthantering.

Boka / Läs mer

Säkra lyft och lasthantering

Den här utbildningen ger kunskaper i planering och säkert utförande av lyftarbete.

Boka / Läs mer

Travers

Utbildningen ger förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med en travers.

Boka / Läs mer

Traversutbildning – ISO

Människor, maskiner och last kan ta skada vid felaktig hantering av travers.

Boka / Läs mer

Byggnadsställning – allmän utb (2-9 m)

Utbildningen är avsedd för dig som monterar, ändrar eller demonterar byggnadsställningar.

Boka / Läs mer

Byggnadsställning – särskild utb (över 9 m)

Påbyggnad och särskild utbildning för den som arbetar med höga byggnadsställningar.

Boka / Läs mer

Särskild information om rullställning

Vid arbete med byggnadsställning ställs krav på hög säkerhetsnivå.


Arbetsredskap / Maskiner

Boka / Läs mer

Motorsåg A

Kursen (8 tim) är särskilt anpassad för yrkesarbetare och medarbetare på byggarbetsplatser.

Boka / Läs mer

Motorsåg AB

Utbildningen ger kunskaper för att använda motorsåg (24 tim).

Boka / Läs mer

Motorsåg B

Ger kunskaper för att på ett säkert sätt hantera motorsåg vid normalt skogsarbete (16 tim).

Boka / Läs mer

Motorsåg C

Vidareutbildning för mer avancerade arbeten med motorsåg.

Boka / Läs mer

Motorsåg D

Vidareutbildning för mer avancerade specialarbeten med motorsåg.

Boka / Läs mer

Motorsåg E-F

Ytterligare fördjupande utbildningar genomförs på förfrågan. Vänligen kontakta oss.

Boka / Läs mer

Röjsåg RA

Röjsågsutbildning på grundläggande nivå.

Boka / Läs mer

Röjsåg RB

Behandlar skogsröjning, betoning på arbetsteknik vid ungskogs- och underväxtröjning.

Boka / Läs mer

Röjsåg RA + RB

Detta är en kombination av utbildningarna RA och RB.


Fallskydd

Boka / Läs mer

Fallskydd Grundkurs / Räddning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper för att på ett säkert sätt bedriva arbete på hög höjd.

Boka / Läs mer

GWO säkerhetsutbildning vindkraft

Grundläggande säkerhetsutbildning för all personal inom vindkraft (GWO-standard).

Boka / Läs mer

Repetition GWO – Vindkraft

Repetition för den som har genomgått grundläggande säkerhetsutbildning enligt GWO-standard.

Boka / Läs mer

Stolpe / Mastarbete

Lagstadgad utbildning för dig som arbetar på hög höjd, t.ex. i master.

Boka / Läs mer

Arbete i slutet utrymme

Ger förståelse och kunskaper kring risker som föreligger vid arbete i trånga utrymmen.

Boka / Läs mer

Höghöjdsarbete för liftpersonal

Utbildningen ger personal på skidanläggningar kunskaper kring arbete på hög höjd, t.ex. i liftstolpar.

Boka / Läs mer

Företagsanpassade fallskyddsutbildningar

Tillsammans med er kan vi specialanpassa fallskyddsutbildningar för olika målgrupper.

Boka / Läs mer

Evakuering Kran

Krävs enligt lag för att kunna evakuera en kran.


Arbetsmiljö

Boka / Läs mer

Härdplast

Utbildning enligt föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43

Boka / Läs mer

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U

Utbildning enligt Arbetsmiljölag kap. 3 och AFS 1999:3

Boka / Läs mer

Bättre Arbetsmiljö, BAM

Utbildning i arbetsmiljökunskap.

Boka / Läs mer

Asbest, mögel och damm

Utbildning enligt föreskriften om Asbest AFS 2006:1, samt påbyggnadsutbildning i mögel och damm.


Arbete på väg

Webbutbildning

Boka / Läs mer

Arbete på väg steg 1.1 & nivå 1 – digital webbutbildning

Allmän Grundkompetens

Boka / Läs mer

Arbete på väg steg 1.1 / nivå 1

Allmän grundkompetens

Boka / Läs mer

Arbete På Väg steg 1.2

Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon.

Webbutbildning

Boka / Läs mer

Arbete På Väg steg 1.2 – digital webbutbildning

Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon.

Boka / Läs mer

Arbete På Väg steg 1.3

Grundkompetens för att få utföra vägarbete.

Webbutbildning

Boka / Läs mer

Arbete På Väg steg 1.3 – digital webbutbildning

Grundkompetens för att få utföra vägarbete.

Boka / Läs mer

Arbete på väg steg 1.1-1.3 / nivå 1&2

Allmän grundkompetens samt att framföra väghållningsfordon och utföra vägarbete.

Webbutbildning

Boka / Läs mer

Arbete på väg steg 1.1-1.3 / nivå 1&2 – digital webbutbildning

Allmän grundkompetens samt att framföra väghållningsfordon och utföra vägarbete.

Boka / Läs mer

Arbete på väg steg 2.2 / nivå 3A

Arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.

Boka / Läs mer

Arbete på väg steg 2.1

Arbete med vissa väghållningsfordon

Boka / Läs mer

Arbete På Väg steg 3

Certfieringsgrundande utbildning för den personal som Styr och leder ett entreprenad- och projekteringuppdrag för Trafikverket

Boka / Läs mer

Arbete på väg nivå 3B

Utbildningen ger kunskaper som krävs för att kunna arbeta med trafikdirigering vid vägarbete.

Boka / Läs mer

Upprättning av Trafikanordningsplan

Vi kan bistå med expertråd i ert arbete med trafiklösningar.


Yrkesförare / Transport

Boka / Läs mer

ADR – Farligt gods

För chaufförer som transporterar farligt gods på väg. Godkänd kurs ger ADR-intyg, giltigt 5 år.

Boka / Läs mer

ADR repetition

Repetition för chaufförer som transporterar farligt gods på väg. Förlängning av giltighet.

Boka / Läs mer

YKB – Yrkesförarkompetensbevis Fortbildning

Förare av fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha YKB.

Boka / Läs mer

Farligt gods – 1.3 utbildning

Kursen ger förståelse och kunskap om risker och faror vid hantering av farligt gods.

Boka / Läs mer

YKB – Delkurs 1: Sparsam körning

Förare av fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha YKB.

Boka / Läs mer

YKB – Delkurs 2: Godstransporter / Persontransporter

Förare av fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha YKB.

Boka / Läs mer

YKB – Delkurs 3: Lagar och Regler

Förare av fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha YKB.

Boka / Läs mer

YKB – Delkurs 4: Ergonomi och Hälsa

Förare av fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha YKB.

Boka / Läs mer

YKB – Delkurs 5: Säkerhet och Kundfokus

Förare av fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha YKB.


Digitala utbildningar

Webbutbildning

Boka / Läs mer

Lyftsamordnare

För dig som ska planera, leda och övervaka lyftoperationer inom Skanska. Utbildningen är framtagen av Aptum tillsammans med Skanska.

Webbutbildning

Boka / Läs mer

Liftutbildning Webb (mobila arbetsplattformar)

För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och arbetsplattformar.

Webbutbildning

Boka / Läs mer

Arbete på väg steg 1.1 & nivå 1 – digital webbutbildning

Allmän Grundkompetens

Webbutbildning

Boka / Läs mer

Arbete på väg steg 1.1-1.3 / nivå 1&2 – digital webbutbildning

Allmän grundkompetens samt att framföra väghållningsfordon och utföra vägarbete.

Webbutbildning

Boka / Läs mer

E-Truck – Truckutbildning

Truckutbildning anpassad efter era behov och typer av truckar på arbetsplatsen.

Webbutbildning

Boka / Läs mer

Grundläggande brandskydd – digital webbutbildning

Grundläggande webbutbildning inom brandskydd. Gör din utbildning var du vill när du vill.


Företagsanpassad

Boka / Läs mer

Företagsanpassad utbildning

Tillsammans med er kan vi målgrupps- och verksamhetsanpassa specialutbildningar.

Ring oss

Umeå - 090-780 80 00
Falun - 0243-204 110
Gällivare - 0970-52 27 00
Luleå - 0920-40 74 00
Skellefteå - 0910-200 400
Storuman - 0951-58 43 00
Sundsvall - 060- 606 64 01
Örnsköldsvik/Fallskydd - 0660-43 10 40

Maila oss

E-post: info@aptum.se